News Detail

Magyar Cukor Zrt. produces sugar above quota in the campaign

Date: 31.01.2007

Bőven biztosított a kvótamennyiség

Budapest, 2007. január 31. - Cukorkvótájánál nagyobb mennyiséget, 150 ezer tonna cukrot gyártott a december elején zárult cukorrépa-feldolgozási kampány során a vezető magyar cukoripari társaság, a Magyar Cukor Zrt. A kedvező időjárás és a cukorrépa-termelő partnerek kiváló munkájának köszönhetően a dunántúli gazdaságokból közel egymillió tonna nyersanyag ér-kezett a cég petőházi és kaposvári gyárába.

"Az idei év kiválóan példázza, hogy a cukorrépa-termelő gazdaságokkal foly-tatott partneri együttműködés, az eredményes mezőgazdasági munka és gyá-raink erőfeszítései együtt teszik lehetővé a magyar cukorágazat és társasá-gunk középtávú fennmaradását" - hangsúlyozta Fischer Béla, a Magyar Cu-kor Zrt. vezérigazgatója a cég szerdai sajtótájékoztatóján.

A vállalat jelentős tartalékokat mozgósít, hogy eredményesen gazdálkodjon, s ezzel biztosítsa a hazai cukorgyártás folyamatosságát. Kaposvárott cukorré-paszeletből nyert biogáz felhasználásával kívánják csökkenteni az energia-költségeket, s visszafogták a bérnövekedést is. A tulajdonos osztrák Agrana-csoport által is kijelölt stratégiai cél: a profitabilitás megőrzése mellett a terme-lés fenntartása, hangsúlyozta Fischer Béla, aki a magyar cukoripart is képvi-seli az ágazat brüsszeli, összeurópai szövetségében (CEFS).

19 ezer hektárról érkezett répa a két gyárba

A kampány részleteiről szólva a vezérigazgató ismertette, hogy mezőgazda-sági partnereik a 2006. évi kampányban 19.340 hektárról összesen 991 ezer tonna cukorrépát takarítottak be. Ez 51 tonnás hektáronkénti átlagtermést je-lent, amivel a dunántúli termelők megerősítették pozícióikat az európai kö-zépmezőnyben. A nyersanyagból a vállalat két cukorgyárában összesen 150 ezer tonna fehércukor készült. Ez a kiemelkedő cukorkihozatali érték a ma-gas, 16,7 százalékos cukortartalomnak, a jó nyersanyagminőségnek és a gyárak technológiai fegyelmének és elkötelezett munkájának köszönhető.

A Magyar Cukor petőházi gyárában 516 ezer tonna cukorrépát dolgoztak fel, s 80 ezer tonna cukor került a raktárakba. Kaposvárott 474 ezer tonna répából 70 ezer tonna cukrot gyártottak. A feldolgozási idő a petőházi gyárban 71, a kaposvári üzemben pedig 69 nap volt, így a gyárak december elejére végez-tek a feldolgozással.

Ötezer tonnányi kvótát vett a Magyar Cukor

Fischer Béla hangsúlyozta, hogy a Magyar Cukor Zrt. feldolgozási kapacitá-sának megfelelő kihasználását csak a kvótaszint emelésével lehet biztosítani, hiszen a kvótán felüli cukor értékesíthetősége az EU cukorpiaci reformintéz-kedései során életbe léptetett exportkorlátozás miatt jelentősen szűkült.

A 150 ezer tonnás gyártás a tavalyról áthozott 11 ezer tonna kvótacukorral együtt bőséges fedezetet biztosít a cég 2006. évi cukorkvótájához. A társaság - a cukorpiaci reformban biztosított lehetőséggel élve - tavaly ötezer tonnával megnövelte alapkvótáját, így az jelenleg 152 ezer tonna. Ezt a kvótát a piaci túlkínálat függvényében azonban a bizottság évről évre csökkentheti.

A termelőkkel közösen finanszírozott kvótanövelés jó bizonyítéka annak, hogy a Magyar Cukor és mezőgazdasági partnerei hosszú távra terveznek a hazai cukorágazatban és ennek érdekében jelentős beruházásokra is hajlandóak. Ennek a közös elkötelezettségnek rendkívül nagy szerepe lehet az elkövetke-ző két évben, amikor a reform átmenetileg igen magas terheket ró a vertikum szereplőire.

A bevétel jelentős része az EU szerkezetváltási kasszájába vándorol

A Magyar Cukor Zrt. esetében februárban záruló 2006/07-es üzleti év jónak tekinthető. A nettó árbevétel várhatóan - néhány, az előző évről áthúzódó té-tel következtében - 27 milliárd forint körül alakul majd. Ugyanakkor fokozott pénzügyi terhet jelent a társaságnak az előállított cukor után az EU-kasszába befizetendő, kilogrammonként 38 forintos szerkezetváltási illeték.

A cukorgyárak teljes árbevételének több mint 20 százalékát kitevő rendkívüli adóból az EU olyan alapot hoz létre, amelyből az ágazatból "kiszálló" gyártó-kat és cukorrépa-termelőket kártalanítják. A visszaadott kvóta alapján számolt tonnánként 730 eurós segély a dolgozók valamint a cukorrépa-termelők kárta-lanítását szolgálja. A termelésben maradó gyártók illetékterhei az elkövetkező két évben sem csökkennek, hiszen 2007/08-ban kilogrammonként mintegy 47, 2008/09-ben pedig még mindig 31 forintos illetéket kell kifizetniük.

A működés csak komoly költség-csökkentésekkel tartható fenn

A Magyar Cukor számára rendkívül fontos az üzleti értelemben vett működő-képesség hosszú távú fenntartása. Amellett, hogy 2007/08-ban a társaságnak csaknem hétmilliárd forintnyi illetéket kell befizetnie az uniós kasszába, a nyersanyag-, az energia- és a bérköltségek alakulásának van kulcsszerepe.

A költségek között döntő súlyt képvisel a cukorrépa ára. Az új szabályozási rendszerben 2006-tól kezdődően négy év leforgása alatt a cukorrépáért fize-tendő minimális ár jelentős mértékben csökken. 2007-ben a gyártók által fize-tendő ár 29,80 euró, ami tíz százalékkal marad el a 2006-os áraktól. A gazdák kieső jövedelmének csaknem kétharmad részét ugyanakkor ellentételezi az EU költségvetéséből érkező közvetlen cukorrépa-támogatás illetve ezen felül a hazai egyszerűsített területalapú támogatás növekedése is.

"Remélem, hogy cukorrépa-termelőinkkel a folyamatban lévő tárgyalások so-rán hamarosan megállapodunk a 2007. évi felvásárlási feltételekről. Amennyi-ben mindkét fél a hosszú távú szempontok alapján értékeli az elkövetkező két évet, akkor jó esély van a konstruktív megállapodásra" - mondta Fischer Béla.

Sikeresen működik a kísérleti biogáz-berendezés

A költségek megtakarításának másik területe az energiaköltségek racionalizá-lása. Ennek egyik legfontosabb lépéseként a kaposvári gyárban októberben kísérleti biogáztermelő berendezést helyeztek üzembe, amely - az eddigi ta-pasztalatok alapján - sikeresen működik. A berendezés Magyarországon az első kísérlet arra, hogy cukorgyári melléktermékekből - elsősorban répasze-letből - nyerjenek ki biogázt. Ezzel a módszerrel környezetbarát technológia alkalmazásával lehet energia-megtakarítást elérni.

"Amennyiben tulajdonosaink is hozzájárulnak, már idén őszre megépülhet a gyárhoz kapcsolódó biogázüzem" - mondta Fischer Béla. A beruházás nagy-ságrendje várhatóan meghaladja majd az egymilliárd forintot.

A létrehozandó berendezés napi 800-1.000 tonna nyersanyagot dolgoz majd fel, s ebből - földgázegyenértékkel számolva - hazai viszonylatban kiemelke-dő mennyiségű, mintegy 60 ezer köbméter gáz előállítására lesz képes. Ez a volumen a cukorgyár energiafelhasználásának felét fedezheti.

A vezérigazgató elmondta, hogy az alkalmazott technológia számos újítást tartalmaz. A félüzemi kísérleti berendezés a magas szervesanyag-tartalmú kilúgozott és préselt cukorrépaszeletből és törmelékből fermentációs folya-mat során mintegy 60 százalék metánt tartalmazó gázt állít elő. Az alkalma-zott technológia egyik különlegessége, hogy az alapanyag homogén, eltérően a biogázüzemekben általában használt változó összetételű keverék-alapanyagoktól. A Magyar Cukor Zrt. fejlesztésében készült az adagoló, a ke-verő és a habgátló rendszerek műszaki megoldása.

Stabil árszintre számítanak

Bár a tavalyi termés nyomán jelentős többletkészletek képződtek cukorból, az intervenciós rendszer segítségével ezt sikerült kivezetni a piacról. Ennek nyomán a piac stabilizálódott, bár a Balkánról érkező cukorimport jelentős ré-sze a magyar piacon érzékelhető hatást fejt ki. A szakemberek mindennek ellenére úgy számolnak - s ez a költségcsökkentés mellett a vállalati műkö-dés fenntartásának másik fontos feltétele - hogy középtávon fenn kell tartani a mindenkori cukor referenciaárhoz igazodó piaci árszintet.

750 ezer tonna cukrot gyártott az Agrana-csoport

A Magyar Cukor Zrt. az osztrák Agrana élelmiszeripari csoporthoz tartozik, amely három szegmensben, a gyümölcslé-, a cukor- és a keményítő-termékek előállítása területén tevékenykedik. A cukor-szegmens 2006/07-ben az európai átlagnak megfelelő, jó évet zárt. A csoport ausztriai, magyarorszá-gi, szlovákiai, csehországi és romániai gyáraiban összesen 4,7 millió tonna cukorrépát dolgoztak fel. Ebből a mennyiségből az Agrana 622 ezer tonnás kvótájánál több, mintegy 748 ezer tonna cukrot gyártottak. Ezt egészíti ki az a 220 ezer tonnás mennyiség, amelyet nyerscukorból a csoport romániai fino-mító üzemében készítettek.

Az Agrana nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minden országban javítsa piaci pozícióit, amit a következetes márkaépítéssel és választékbővítéssel ér el. Ennek megfelelően a tavalyi év során megújult és új csomagolásban kerül a fogyasztók asztalára a Magyar Cukor Zrt. által gyártott Koronás márkájú cukor is.

További információk:
Fischer Béla vezérigazgató tel.: (1) 309-1143
Náray Vilmos, Live PR tel.: (1) 225-7835
http://www.magyar-cukor.hu/